Privacy beleid uitleg aan klanten/cliënten/coachee ingeschreven bij Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach:

Herzien op 24-3-2024

 

Als eigenaar van Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach hecht ik,  JM. v Luitgaarden, veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik de gegevens tot welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende maatregelen neem zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en met uw goedkeuring;
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Als eigenaar van Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u  vragen dan kunt u hier over contact met mij opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van uw persoonsgegevens: Persoonsgegevens van klant, cliënt en coachee bij Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden
-Index uitvoeringen- uitleg model bij het trimmen van uw hond en bijzonderheden van uw dier die in het belang zijn om in acht te nemen bij een      trimbehandeling om tot een goed en prettig resultaat te komen.
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een overeenkomst / akkoord verklaring als dit nodig is in verband met werkzaamheden /                            hulpvraagdoelstellingen / advies dierenverzorging / alternatieve geneeswijze / coaching betreffende  uw dier uitgevoerd door J.M. van de L.             ,eigenaar Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht;
-Behandelplan wat in overleg met u (eigenaar dier) is samengesteld.
  Voor de bovenstaande doelstellingen worden uw persoonlijke gegevens gebruikt om de informatie/administratie duidelijk te maken voor het doel      waarvoor de informatie nodig is.
-Voornaam
-Tussenvoegsel
-Achternaam
-Adres
-Telefoonnummer
-Emailadres

-Gegevens van uw dier waar de behandeling/coaching/trimbehandeling/opzet alternatieve geneeswijze-opzet voor is bedoeld.
-Medische gegevens die alleen noodzakelijk zijn voor een correcte verzorging van het desbetreffende dier.


Deze gegevens worden pas opgevraagd bij de klant / cliënt / coachee als er daadwerkelijk sprake is van een tot stand komen van een overeenkomst van opdracht.

 

Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens worden door Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)    voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en 2 jaar daarna. Een aantal gegevens opgenomen in de financiële administratie vallen onder de             administratieve bewaarplicht van de Belastingdienst. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

 

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u mij geeft verstrek ik niet aan een derde partij tenzij dit noodzakelijk is om een behandeling te laten vervolgen door een derde partij (in overleg en met uw goedkeuring op verzoek van u) . Het betreft persoonsgegevens zoals hierboven beschreven zijn. Daarnaast kan de derde partij nog aanvullende gegevens nodig hebben. Dit zal aan u kenbaar gemaakt worden door de derde partij. Hoe de door u gekozen derde partij omgaat met het privacy beleid kunt u navragen bij het desbetreffende bedrijf / de beroepspersoon. Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach heeft hier geen invloed of inspraak op.
Een uitzondering op bovenstaande is een situatie waarin de gezondheid van het dier direct gevaar loopt en er contact opgenomen dient te worden met een arts / specialist. Uiteraard in overleg met u. In alle gevallen zal er vooraf contact opgenomen worden met u, de eigenaar van het desbetreffende dier. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Denk hierbij aan de belastingdienst / dierenbescherming Nederland / politie.

 

Beveiliging :
Ik heb passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-Laptop en telefoon zijn voorzien van een deugdelijke anti spyware software.
-Van de gegevens worden regelmatig een back up gemaakt op een draagbaar medium. Deze gegevens worden in een kluis bewaard.
-Gegevens worden nooit opgeslagen op de laptop maar op een extern geheugen.
-Opslag van fysieke gegevens zal plaats vinden op een plek die niet voor iedereen toegankelijk is en achter een gesloten deur.
-Berichten op mijn telefoon worden direct verwijdert.  Mochten er gegevens bewaard moeten worden dan wordt dit niet op mijn computer opgeslagen.

 

Cookies:
Vrijwel alle websites draaien tegenwoordig op Cookies. Deze dienen om een website zo soepel mogelijk te laten draaien, en zorgen ervoor dat u een prettige surfervaring heeft.
Het aantal cookies op de website is zo minimaal mogelijk. Er worden geen contactgegevens van u op de server opgeslagen. Cookies worden daarnaast op uw computer opgeslagen en niet op de server van de website.
U kunt zelf in uw internet browser er voor kiezen om cookies te blokkeren of deze maar voor een bepaalde periode te bewaren. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

 

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, door mij, dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

 

Vragen:
Als u in verband met het Privacy beleid Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met mij.

 

Contactgegevens verantwoordelijke Privacy beleid Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach:

Eigenaar Big Buddy hondentrimsalon / Big Buddy’s coach : mevrouw JM. van de Luitgaarden

Adres: Geldropstraat 1,1324 WT Almere

Telefoon : 0630415196                                   

E: bigbuddyalmere@gmail.com                                       

 I: www.bigbuddyalmere.nl